Audyt rekompensaty

Pierwszy i drugi kwartał każdego roku jest okresem rozliczeń wypłaconych przez Samorządy rekompensat na rzecz spółek komunalnych, którym powierzono zadanie własne Gminy na zasadach określonych w Decyzji UE 21/2012 dotyczącej Usług w Ogólnym Interesie Gospodarczym lub na zasadach określonych w Rozporządzeniu (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącym transportu zbiorowego.

Rozliczenie to jest ważnym elementem procesu rozliczeń miedzy Gminą jako Organizatorem zadania publicznego, a Spółką występująca w roli Operatora tej Usługi. Kancelaria wspiera Organizatorów i Operatorów usług w tym procesie w ramach zleconego monitoringu, kontroli czy audytów, o których mowa chociażby w art. 6 Decyzji UE 21/2012.

Coroczne rozliczenie ma o tyle istotne znaczenie, że Rekompensata nie może przekraczać kwoty niezbędnej do pokrycia kosztów netto wynikających z wywiązywania się ze zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych, z uwzględnieniem rozsądnego zysku, a jej wysokość istotna jest w aspekcie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Komunalnej za rok poprzedni.

Rekompensata powinna zostać umniejszona o wszelkiego rodzaju przysporzenia, które otrzymała Spółka w tym o wartość zwiększonego kapitału zakładowego w okresie obrachunkowym, czy tez pomoc publiczną w tym de minimis . Pomoc publiczna ujęta w rozliczeniu rekompensaty powinna być zgodna z Informacjami udostępnianymi za pośrednictwem systemu SUDOP, które pochodzą ze sprawozdań o udzielonej pomocy sporządzanych za pośrednictwem aplikacji SHRIMP przez podmioty udzielające pomocy na podstawie art. 32 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362). Podmioty udzielające pomocy mają 7 dni od dnia udzielenia pomocy na wprowadzenie informacji o pomocy do aplikacji SHRIMP oraz 7 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie wartości pomocy na korektę tej informacji. 

Częstym jednak błędem podmiotów sporządzających taką informacje w systemie SHRIMP jest ewidencja pomocy stanowiącej rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. Rekompensata ta podlega rejestracji w tym systemie jedynie wtedy, gdy jest notyfikowana przez Komisję Europejską, co jest przypadkiem incydentalny w sektorze usług komunalnych.