Nowe stawki VAT od 1 lutego 2022

Od 1 lutego 2022 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług USTAWA z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.2022.196).


Zgodnie z powyższą nowelizacją od 1 lutego b.r. obowiązują poniższe stawki VAT na poszczególne towary i usługi:

stawka podatku wynosi 0% dla:

 • towarów spożywczych wymienionych w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56),
 • środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu oraz podłoży do upraw, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2021 r. poz. 76),
  z wyłączeniem podłoży mineralnych,
 • nawozów i środków ochrony roślin, zwykle przeznaczonych do wykorzystania w produkcji rolnej, wymienionych w poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy,
 • ziemi ogrodniczej wymienionej w poz. 12 załącznika nr 3 do ustawy,
 • gazu ziemnego (CN 2711 11 00 albo 2711 21 00).

Stawka podatku wynosi 5% dla:

 • energii elektrycznej (CN 2716 00 00) oraz energii cieplnej.

Stawka podatku wynosi 8% dla:

 • benzyn silnikowych (CN 2710 12 45 lub 2710 12 49) oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach,
 • olejów napędowych (CN 2710 19 43 i 2710 20 11) oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach,
 • biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych – bez względu na kod CN,
 • przeznaczonych do napędu silników spalinowych gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych (CN 2711, z wyłączeniem CN 2711 11 00 i 2711 21 00) oraz gazowych węglowodorów alifatycznych (CN 2901), skroplonych.

Sprzedawca dokonujący dostawy – sprzedaży jest zobowiązany do przekazania odpowiedniej informacji o obniżeniu stawek VAT, o których mowa w tejże ustawie poprzez:

 • każdorazowe dołączenie tej informacji do faktury lub innego dokumentu, z którego wynika zapłata należności za te towary, bądź oddzielnie, w przypadku gdy faktura lub inny dokument, z którego wynika zapłata należności za te towary, zostaną wysłane później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Należy nadmienić, że ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług wprowadza obniżki stawek VAT na określony czas, czyli do 31 lipca 2022 r.