Placówki niepubliczne i rozliczenie otrzymanych dotacji oświatowych

Styczeń to dla placówek niepublicznych czas rozliczeń otrzymanych w ubiegłym roku dotacji oświatowych. Nadal wiele kontrowersji i wątpliwości budzi kwestia rozliczenia dotacji otrzymanej na dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 
Placówki niepubliczne, rozliczając dotację otrzymaną na dziecko niepełnosprawne, są zobowiązane wykazać jednostce samorządu terytorialnego odpowiednie wydatki poniesione na kształcenie specjalne wynikające z zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz oddzielnie poniesione na pozostałe wydatki. Niezastosowanie się do tych przepisów oznaczać będzie konieczność zwrotu dotacji na dzieci niepełnosprawne do budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 


Wyróżnienie dwóch kategorii wydatków, tj. bezpośrednio związanych z realizacją zaleceń oraz wydatków zapewniających warunki ich realizacji, oznacza, że poza wydatkami ponoszonymi bezpośrednio na kształcenie specjalne można finansować z dotacji na uczniów niepełnosprawnych również  wydatki ogólne w zakresie ich kształcenia, wychowania, opieki i profilaktyki społecznej. Uczniowie niepełnosprawni również korzystają z budynku, wody, ogrzewania czy realizacji programu danej placówki. 
Wątpliwości interpretacyjne pojawiają się w momencie określenia, w jakiej części możemy wykorzystać środki dotacji na kształcenie specjalne na wydatki ogólne, ponieważ ustawodawca określił ją jako „wysokość niezbędną”. 
Można przyjąć określenie udziału w formie współczynnika liczby uczniów z niepełnosprawnością do ogółu uczniów w placówce. Inna możliwość jest taka, aby limitem wydatków na realizację zadań innych tzw. „niezbędnych” w ramach dotacji przekazanej na uczniów z orzeczeniami była wysokość kwoty, którą ta sama placówka otrzymuje na dzieci bez orzeczeń.
Niemniej jednak metoda przyjęta przez organ prowadzący musi być adekwatna do specyfiki funkcjonowania danej jednostki i powinna umożliwiać właściwe przyporządkowanie wydatków na cele wskazane w ustawie.