Rejestr umów – nowy obowiązek podmiotów finansów publicznych

Od 1 lipca 2022 r. kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, będący m.in. zamawiającymi, będą zobowiązani do udostępniania informacji o zawartych umowach, których wartość przekracza 500 zł. Informacje te zamieszczane będą w prowadzonym przez Ministra Finansów rejestrze umów, czyli systemie teleinformatycznym w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Nowe przepisy wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2022 r. i w konsekwencji – od tej daty istnieć będzie obowiązek prowadzenia rejestru umów. Co istotne, obowiązkiem rejestracji objęte będą umowy zawarte począwszy od 1 stycznia 2022 r., co wynika z odrębnych dat wejścia w życie ustawy zmieniającej oraz regulacji ustanawiającej obowiązek rejestracji umów.