SLIM VAT 2 – zmiany już od 1 października 2021 r. oraz 1 stycznia 2022 r.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe w ramach tzw. pakietu SLIM VAT 2 została podpisana przez Prezydenta.

SLIM VAT 2 obejmuje w szczególności:

– wybór opodatkowania VAT przy dostawie nieruchomości poprzez oświadczenie do aktu notarialnego.

–  zmiany w mechanizmie podzielonej płatności – zmianie uległo Prawo bankowe pod kątem możliwości uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny, a od 1 stycznia 2022 r. podatnik będzie miał możliwość przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na uregulowanie składek na rzecz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

– wydłużenie terminu na złożenie VAT-26 – podatnik będzie miał wydłużony termin na złożenie informacji o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej – co do zasady w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesie pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

– zmiany w zakresie możliwości skorzystania z „ulgi na złe długi” – możliwości skorzystania z „ulgi na złe długi” w przypadku transakcji z kontrahentami będącymi konsumentami (osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej) oraz podatnikami zwolnionymi z VAT, w sytuacji potwierdzenia wierzytelności prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowania na drogę postępowania egzekucyjnego na poziomie krajowym lub gdy wobec dłużnika zostanie ogłoszona upadłość konsumencka.