Trybunał Sprawiedliwości UE po stronie frankowiczów

Spory dot. rozliczania ryzyk walutowych kredytów w walucie obcej, występujące również w innych krajach Unii Europejskiej, doprowadziły do rozpoznania zagadnienia przez TSUE. W wyroku z dnia 20.09.2017r. przyjął on wymóg zapisania warunku umownego w przypadku umów kredytowych prostym i zrozumiałym językiem. Obowiązek ten obejmuje nie tylko czytelność przekazu w ujęciu gramatycznym, lecz także możliwość pojęcia skali konsekwencji płynących z zawarcia kontraktu przez kredytobiorcę w okresie jego wykonywania, w tym zmiany kursów walut. Trybunał w sporze tym stanął więc po stronie klientów banków.