Uchylenie niekorzystnej dla podatnika decyzji podatkowej kwestionującej zakwalifikowanie transakcji jako WDT

Sprawa dotyczy klienta Kancelarii, którym jest spółka z międzynarodowym kapitałem, działająca na rynku motoryzacyjnym. W ramach łańcucha dostaw, polska spółka dokonywała wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów(WDT) do spółki dominującej w innym państwie członkowskim.


Organ podatkowy zakwestionował istnienie WDT, uznając, że spółka dominująca ma w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności, a spółka polska nie posiada wystarczającej samodzielności w zakresie spornych transakcji. W konsekwencji organ uznał, że nie dochodzi do WDT i nie można stosować stawki VAT 0%, natomiast transakcje powinny zostać opodatkowane stawką podstawową VAT 23%, tak jak dla transakcji krajowej.


Dzięki profesjonalnej i wyczerpującej inicjatywie dowodowej Kancelaria doprowadziła do uchylenia niekorzystnych decyzji podatkowych. Kancelaria, dokonując wszechstronnych badań posiadanej przez podatnika dokumentacji oraz analizując zebrany materiał dowodowy, wykazała rażące błędy w argumentacji organów podatkowych, doprowadzając do korzystnego dla klienta rozstrzygnięcia.


To rozstrzygnięcie stanowi dobry prognostyk dla wszystkich, którym Urząd Skarbowy zakwestionował zastosowanie stawki 0% w VAT. Przyczyną sporu w niniejszej sprawie były błędnie zebrane i ocenione dowody, co jest bardzo częste w praktyce organów podatkowych. Dzięki doświadczeniu w prowadzeniu postępowań podatkowych i usługach zastępstwa rozliczeń podatku VAT, jesteśmy w stanie uchronić naszych klientów przed niekorzystnymi skutkami niesprawiedliwych i błędnych decyzji organów podatkowych.