Wynajem nieruchomości mieszkalnych samorządom zwolnione z VAT

Od 10 maja 2022 r. obowiązuje rozporządzenie ministra finansów wprowadzające nowe zwolnienie z VAT, które pozytywnie ma wpłynąć na politykę mieszkaniową samorządów.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. 2022 poz. 971)

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia zwolnione z VAT są usługi wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości mieszkalnych (lub ich części) świadczone na rzecz:

a) jednostek samorządu terytorialnego i ich związków,

b) samorządowych jednostek organizacyjnych,

c) jednoosobowych spółek samorządu terytorialnego, które nie są społecznymi agencjami najmu.

Warunkiem zwolnienia jest przeznaczenie nieruchomości na wynajem lub dzierżawę dla osób fizycznych na ich własne cele mieszkaniowe.

Jak możemy wyczytać w zamieszczonym przez Ministerstwo Finansów Komunikacie:

„Do tej pory zwolniony od VAT był wyłącznie wynajem nieruchomości mieszkalnych na cele mieszkaniowe na rzecz ostatecznych najemców oraz na rzecz społecznych agencji najmu. Inne podmioty przyjmujące nieruchomości w najem, w tym JST, nie mogły korzystać z takiego zwolnienia.
Dodatkowo JST nie mogło odliczyć VAT zawartego w cenie wynajmowanych nieruchomości, ze względu na to, że ich dalszy najem na rzecz mieszkańców korzystał ze zwolnienia z VAT.
W takiej sytuacji koszt nieodliczonego podatku VAT był z reguły uwzględniany w kwocie czynszu, co w praktyce wpływało na zwiększenie kosztów wynajmu dla ostatecznych użytkowników nieruchomości i negatywnie oddziaływało na politykę mieszkaniową jednostek samorządu terytorialnego.”