Zwolnienie podatkowe świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. zmieniająca ustawę o tzw. tarczy antykryzysowej (Dz.U. z 2020 r., poz.568) zmieniła m.in. ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzając w art.521 nowe limity zwolnień od podatku dochodowego od świadczeń socjalnych w 2020 r. i 2021 r.

Dla zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w 2020 r. kwoty 10 000 zł (dotąd limit 6000 zł).

Dla świadczeń pieniężnych i rzeczowych, które pracownik otrzyma w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych – do wysokości nieprzekraczającej w 2020 i i 2021 r. kwoty 2000 zł (dotychczas limit 1000 zł).

Przepisy weszły w życie w dniu 31 marca 2020 r.