Wyrok TSUE dot. korekt finansowych

W dniu 16 lipca 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok określający warunki nakładania korekt finansowych do projektów realizowanych ze dotacją Unii Europejskiej (sygn. akt: C – 406/14). W wyroku tym, ważnym dla praktyki rozliczania dotacji unijnych, Trybunał przyjął, iż nie każde naruszenie polskiego prawa zamówień publicznych uzasadnia naliczenie tej korekty. Musi ono powodować szkodę majątkową w budżecie Unii Europejskiej. Ponadto sąd unijny zakwestionował moc taryfikatorów stosowanych do określenia wysokości korekt przez polskie urzędy.